ലേഖനങ്ങൾ

 

മാവിലാട്ട് മഹമൂദ് എം.മാവിലാട്ട് എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ. ഭൂരിഭാഗം ലേഖനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലത്ത് ഒരു പ്രധാന വാരികയായിരുന്ന ‘സുന്നി ടൈംസി’ ലാണ് വെളിച്ചം കണ്ടത്.