അനുബന്ധം

ഇതിഹാസം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അല്ലാതെ പലയിടങ്ങളിലായി മാവിലാട്ട് മഹമൂദിനെക്കുറിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ.