ഇതിഹാസം

മാവിലാട്ട് മഹമൂദിൻ്റെ ഓർമയ്ക്കായി 1978 ൽ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകമാണ് ‘ഇതിഹാസം – മാവിലാട്ട് മഹമൂദ് സ്‌മാരക ഗ്രന്ഥം’. ‘ഇതിഹാസ’ ത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങളും കവിതകളുമാണ്  ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.